Directorul Institutului de Ecologie și Geografie, membru corespondent Maria Nedealcov la 60 ani

 

2020-06-23Accesări:178Vizitatori unici:100

Dna Nedealcov Maria, născută la 26.06.1960, doctor habilitat în științe geografice (2011), profesor universitar (2016), membru corespondent (2017), activează în cadrul Academiei de Științe a Republicii Moldova din 1982, după absolvirea Facultății de Geografie a Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol, specialitatea Geografie şi Biologie (1982). În perioada anilor 1982-2006 a trecut toate treptele unei cariere științifice: de la inginer în cadrul laboratorului de Climatologie a Secţiei de Geografie al A.Ş.M (1982), cercetător ştiinţific inferior (anii 1984-1993), cercetător ştiinţific și secretar ştiinţific al Institutului de Geografie a A.Ş.M. (1994), cercetător ştiinţific superior (1995-2004), cercetător ştiinţific coordonator (2004-2006), pînă la șef laborator Climatologie și riscuri de mediu (2006-2016) al Institutului de Ecologie şi Geografie a A.Ş.M. În anul 2016 a devenit Directorul Institutului de Ecologie şi Geografie a A.Ş.M. Teza de doctor în științe geografice, specialitatea 11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie a susținut-o în anul 2000, iar în anul 2011, după finalizarea studiilor postdoctorale (2008-2010), a susținut teza de doctor habilitat în șt. geografice, la aceeași specialitate. A publicat cca. 350 lucrări ştiinţifice, 16 monografii (3 monoautor) și 4 suporturi didactice, 46 implementări și 3 recomandări practice. A elaborat 7 indici noi cu aplicabilitate în climatologia regională și peste hotarele țării (Indicele perioadelor uscate (Izu), Indicele exceselor pluviometrice (Ip), Coeficientul (Nedealcov-Rapcea) pretabilității climei pentru calitatea strugurilor (CNR), Indicele periculozității exceselor pluviometrice (IPP), Indicele Variabilității Termice (IVT),  Indicele Variabilității Singularităților (Extremelor) Termice (IVST), Indicele Aridității de Stres Forestier), care în prezent își găsesc domeniul de aplicare în țară și peste hotarele ei.

Pe parcursul activității sale științifice (38 ani) în domeniul Meteorologiei, climatologiei, agrometeorologiei dna dr. hab. Maria Nedealcov, realizează pentru prima dată clasificarea iernilor după gradul lor de asprime și scoate în evidență noile condiții de iernare  a unor culturi sâmburoase termofile, demonstrând astfel, posibilitatea cultivării lor în noile areale favorabile evidențiate. Hărțile digitale obținute au fost implementate în cadrul Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante și a instituțiilor științifice din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, certificate cu acte de implementare și recomandări. Rezultatele obținute au stat la baza editării unor lucrări colective cu specialiștii din ramură (Constantinov, T., Nedealcov, M., Rapcea, M. Evaluarea condiţiilor de iernare şi amplasarea culturilor sâmburoase termofile în Republica Moldova (sfaturi pentru fermieri). Chişinău: Tipografia AŞM, 2002. 45 p.; Constantinov, T., Nedealcov, M., Rapcea, M. Modificările regimului termic şi condiţiile de iernare a culturilor pomicole termofile. Chişinău: Tipografia AŞM, 2005. 124p.).

În baza metodei estimative prin pontaje şi a Sistemelor Informaţionale Geografice, dna dr. hab. Maria Nedealcov a fundamentat o direcţie nouă a regionării agroclimatice, realizând una din cele mai dificile sarcini privind regionarea atît pe componente naturale aparte, cît şi a potenţialului natural în întregime. A fost efectuată regionarea teritoriului Republicii Moldova privind gradul de pretabilitate a climei pentru agricultură, în general, și pentru dezvoltarea pomiculturii și a viticulturii, în particular. În baza rezultatelor obținute au fost editate două monografii, inclusiv una monoautor (Nedealcov M. Resursele agroclimatice în contextul schimbărilor de climă. Chişinău: Tipografia „Alina Scorohodova”, 2012, 306 p.; Rapcea M., Nedealcov M. Fundamentarea dezvoltării durabile a viticulturii în dependență de climă. Chișinău: Tipografia AȘM, 2014. 212 p.). Cercetările realizate și editate în cadrul monografiei Resursele agroclimatice în contextul schimbărilor de climă au fost înalt apreciate de către prof. univ. Ioan Donisă de la Universitatea „Al.I. Cuza”, din Iași, România în recenzia publicată în revista academică de specialitate Present Environment and Sustainable Developmnet, vol. 7, nr. 1, 2013, Iași, România.

Modificările actuale de mediu, în special cele climatice, determină cercetătorii din domeniu să efectueze cercetări complexe cu scopul realizării unor prospecțiuni climatice veridice. Pentru prima dată, dna Maria Nedealcov, la nivel regional, propune conceptul efectuării estimărilor complexe privind schimbările climatice, în care seriile de timp să fie divizate în trei componente de bază: trendul seriei, componenta ciclică și seria reziduală. Astfel, în baza metodelor deterministe și stocastice dr. hab. M. Nedealcov evidențiază particularitățile regionale de schimbare a climei actuale și posibilele schimbări climatice în viitorul apropiat.

Rezultatele obținute i-au permis Domniei sale ca împreună cu colegii, să elaboreze și să editeze Primul Atlas științifico-tematic bilingv - română și engleză, Resursele Climatice ale Republicii Moldova, în conținutul căruia sunt reflectate și estimările temporale pentru o perioadă de mai mult de un secol privind schimbările regimului termic și pluviometric în aspect lunar, sezonier și anual (Nedealcov M., ș.a. Atlasul „Resursele climatice ale Republicii Moldova”, Chişinău: Ştiinţa, 2013. 76 p.).

Ritmul accelerat al schimbărilor climatice care se atestă în ultima perioadă de timp, orientarea agrară a economiei Republicii Moldova, incapacitatea ramurilor agricole de a se adapta la aceste schimbări și lipsa strategiilor intersectoriale de adaptare – toate acestea au condiţionat realizarea cercetărilor privind evidenţierea impactului schimbărilor climatice regionale asupra productivităţii anumitor grupuri de culturi agricole.       

Domnia sa demonstrează faptul, că practicile agricole, care nu vor ţine cont de efectele negative ale posibilelor schimbări şi riscuri climatice, a degradării solurilor, a modificărilor de mediu şi a biodiversităţii – riscă în viitorul apropiat să se confrunte cu o adevărată ameninţare la adresa dezvoltării durabile. În rezultatul investigaţiilor efectuate, s-a constatat că schimbările climatice, cu precădere cele din ultimii ani, au influenţat esenţial manifestarea fazelor de dezvoltare a culturilor agricole, iar în anumiţi ani concreţi, condiţiile agrometeorologice au fost determinante în obţinerea recoltelor. Sub conducerea nemijlocită a dr. hab. Maria Nedealcov au fost realizate diferite proiecţii climatice şi efectuate simulări privind recolta unor culturi agricole pe teritoriul ţării în viitorii ani apropiaţi.

Ținând cont de faptul, că asemenea studii sunt extrem de importante în realizarea măsurilor de adaptare către noile condiţii climatice, care trebuie să ţină cont de realitatea schimbării climei regionale, de arealele vulnerabile şi mai puţin vulnerabile către aceste schimbări, de expunerea adecvată a teritoriului către manifestarea anumitor riscuri asociate schimbărilor climatice, de posibilele schimbări ale climei în viitorii ani apropiaţi – priorităţi, unde rolul ştiinţei nu este mai puţin important, prin Decizia Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al AȘM din 26 noiembrie 2015 acest domeniu este considerat prioritar printre cercetările științifice regionale.

Reieșind din importanța și necesitatea realizării Convenţiilor Cadru privind Schimbările Climatice şi Combaterea Deşertificării, a prevederilor Directivei 2007/60/CE (Evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații), a Regulamentului cu privire la planificarea gestionării secetei (Hotărîrea Guvernului nr. 779 din 4 octombrie 2013) etc., dna dr. hab. Maria Nedealcov participă activ la implementarea Strategiei Naționale privind schimbările climatice la nivel de raion administrativ. În cadrul Strategiilor de Dezvoltare până în 2020 ale raioanelor Fălești, Sîngerei, Nisporeni, Călărași, Leova, Basarabeasca (ca raioane pilot de implementare) au fost incorporate Recomandări de adaptare către schimbările climatice exprimate prin modelele cartografice privind starea actuală ale resurselor de căldură, de umiditate și a condițiilor de iernare.

Specificul manifestării schimbărilor climatice la nivel regional a determinat revizuirea indicilor complecși tradiționali cunoscuți în estimarea regimului termic și de umiditate și cu concluzionarea că în noile condiții climatice este necesară luarea în calcul a unor indici noi, propuși de comunitatea științifică internațională, în special de Organizația Meteorologică Mondială. Astfel, în cercetările climatice regionale începe să se utilizeze Indicele Standardizat al Precipitațiilor Atmosferice (SPI), a Indicelui de Martonne (Im), a Indicelui de Ariditate Forestier (FAI), a Deficitului de Apă Climatic (DEF) și sub conducerea nemijlocită a Domniei sale este efectuată estimarea spațio-temporală a indicilor susmenționați, aliind cercetările climatice regionale către cele internaționale. Pentru prima dată, la nivel de sector silvic este determinat impactul aridității climei actuale asupra diferitor specii de arbori. În baza elaborării modelelor cartografice privind Deficitul de Apă Climatic este estimat impactul schimbărilor climatice asupra calității apelor de suprafață din zona de sud a țării.

Competența științifică a dnei membru cor. M. Nedealcov este apreciată și prin faptul includerii/solicitării în componența colectivelor de redacție ale revistelor științifice din domeniu din țară și de peste hotare: redactor șef la domeniile Ecologie și Geografie al Buletinului Academiei de Știinţe a Moldovei, Știinţele Vieţii, Chișinău, Republica Moldova; membru al Colegiului de redacţie al revistei „Romanian Journal of Geography” al Academiei Române, București, România; membru al Colegiului de redacţie al revistei „Geographia Technica" Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România; membru al Colegiului de redacţie al revistei academice indexată/cotată ISI  - „Mediul actual și dezvoltarea durabilă”  a Universității „Al. I. Cuza" Iași, România. 

Un aport semnificativ l-a adus dna mem. cor., dr. hab., prof. univ. Maria Nedealcov la pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare, editând patru manuale pentru studii universitare și îndeplinind funcția de director al școlii doctorale pe specialitate, de profesor universitar invitat, de conducător științific a opt doctoranzi, care au susținut tezele de doctorat cu succes.

Cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani, Colectivul Institutului de Ecologie şi Geografie cu stimă profundă o felicită cordial pe dna Director, membru corespondent Maria Nedealcov, dorindu-i multă sănătate, fericire şi mulţi ani plini de spirit creator!

La mulţi ani, Doamnă Director Maria Nedealcov!

Tip noutate: 

   Ultima actualizare:  23-06-2020 14:32:44


Statistici vizitatori

  • Astăzi:812
  • Săptămână:4,301
  • Lună:13,823
  • Total:155,340