Laboratorul Impact Ecologic şi Reglementari de Mediu

Accesări:2,302Vizitatori unici:1,163

Contacte
Adresa: str. Academiei 1, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova 
Telefon
: (+ 373 22) 72 18 03, (+ 373 22) 72 56 98

Șef de Laborator: Bacal Petru, dr. în geografie, conf. univ.
E-mail: pbacal16@gmail.com


 

Informaţie generală

Laboratorul „Impact Ecologic și Reglementări de Mediu” a fost înființat in 2014 la solicitarea Secției de Științe Naturale și Exacte a AȘM. Crearea Laboratorului s-a produs prin comasarea laboratoarelor „Standarde și Normative de Mediu” și  „Geografie Umană”.

Scopul cercetărilor: evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra mediului natural și social în contextul implementării principiilor managementului regional și bazinal al resurselor naturale și a impactului asupra mediului.

Direcţiile principale de cercetare ştiinţifică:

 1. Evaluarea, în profil național, regional și local, a impactului antropic asupra mediului și a pârghiilor economice, administrative și normative de gestionare a acestuia;
 2. Analiza teoretică și comparativă a funcționării sistemelor de acte legislativ-normative de mediu, armonizarea legislaţiei de mediu la cerinţele UE şi internaţionale, elaborarea de noi standarde şi normative, necesare pentru asigurarea dezvoltării durabile a Republicii Moldova;
 3. Elaborarea bazelor ştiinţifice ale managementului și monitoringului ecologic;
 4. Evaluarea potențialului de dezvoltare regională (în baza Regiunii de Dezvoltare Centru), a premiselor și problemelor valorificării eficiente a acestuia;
 5. Analiza, în profil regional, zonal și local, a componentelor naturale, economice și sociale și a raporturilor funcționale și spațiale ale acestora;
 6. Identificarea situațiilor problematice în gestionarea regională a componentelor naturale, economice și sociale și elaborarea recomandărilor de optimizare a gestionării lor;
 7. Dinamica și particularitățile regionale ale proceselor geodemografice;
 8. Estimarea Indicelui Dezvoltării Umane agregat în localitățile RD Centru
 9. Evaluarea serviciilor ecosistemice în aria pilot Parcul Național Orhei
 10. Aprecierea resurselor turistice și recreaționale în scopul promovării traseelor turistice regionale, sporirii atractivității spațiale și reducerii disparităților regionale, dezvoltării economiei locale și diminuării impactului distructiv și nociv asupra mediului.

Spectrul de competenţă:

 • Expertiza în probleme de protecţia mediului şi management ecologic;
 • Expertiza în probleme de biodiversitate şi ecosisteme naturale;
 • Expertiza în probleme socio-demografice;
 • Expertiza în probleme de armonizare a standardelor şi legislaţiei de mediu;
 • Expertiza în probleme de dezvoltare durabilă;

Personalul scriptic:

Șef de laborator: Bacal Petru, dr. în geografie, conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator, specialist în probleme de geografia și economia mediului, geografia turismului, tel. serv. (+373) 22725698; e-mail: pbacal16@gmail.com;

Petru Cocîrţă, dr.în şt. biol. cerc. conf., cercetător ştiinţific coordonator, acad. al Academiei Internaționale de Informatizare, specialist în management și monitoring ecologic, normative ecologice și legislația de mediu, evaluarea resurselor de apă și biodiversității;tel. serv. (+373) 22721803; e-mail: pcocirta@hotmail.com;

Crîşmaru Valentin, dr. în științe agricole, cerc.șt. coordonator; specialist în agricultura ecologică și impactul agriculturii asupra terenurilor și solurilor, armonizarea legislației în agricultură, tel. serv. (+373) 22721803; e-mail:vcrismaru@gmail.com;

Matei Constantin, dr.hab. în geografie, prof.univ., cercetător ştiinţific coordonator, tel. mob. (+373) 79970771. e-mail: conmatei@gmail.com;

Florea Serafim, dr. în geografie, specialist în geografia umană, protecția mediului și dezvoltarea durabilă, cerc. conf., cercetător ştiinţific superior, tel. serv. (+373) 22725698; e-mail: socioumana@gmail.com;

Lozovanu Dorin, dr. în geografie, cerc. conf., cercetător ştiinţific superior, specialist în geografia umană, expert în problematica minorităților naționale, tel. serv. (+373) 22725698; e-mail: dorinlozovanu@yahoo.com;

Ciobanu Cristina, cercetător ştiinţific, tel. serv. (+373) 22 721803; e-mail: casiopeea@hotmail.com;

Burduja (Vîrlan) Daniela, master în științele naturii, cercetător ştiinţific stagiar, doctorand anul I ASEM, tel. serv. (+373) 22721803, e-mail: dana.virlan@mail.ru;

Sterpu Lunita, inginer coordonator, tel. serv. (+373) 22725698, e-mail: luna_md@mail.ru;

Beiu Mariana, inginer coordonator, tel. serv. (+373) 22 721803;

Angajaţi prin cumul extern:

Hachi Mihai, dr. în geografie, conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator, tel. serv. (+373) 22725698; e-mail: mihaihachi@rambler.ru;

Bunduc Petru,  doctor în geografie, cercetător ştiinţific superior, specialist în geografia umană și dezvoltarea regională; secretar științific al IEG; tel. serv. (+373) 22211134, e-mail: patryk_85@yahoo.com

Cujbă Vadim, dr. în geografie, cercetător ştiinţific superior, conf. universitar interimar, tel. serv. (+373) 22725698, e-mail: vadim.cujba@yahoo.com;

Bacal Svetlana, dr. în biologie, cerc. conf., cercetător ştiinţific superior, tel. mob. (+373) 69643425, e-mail: svetabacal@yahoo.com;

Gladchi Gheorghe, dr. hab. în drept; dr. în geografie, profesor universitar, e-mail: ggladchi@yahoo.com;

Boian Ilie, cercetător ştiinţific superior, dr. în științe agronomice, conf. univ., e-mail: ilieboian@mail.ru;

Moroz Ivan, cercetător ştiinţific, doctorand, ASEM, tel. serv. (+373) 22725698, morozbye@yahoo.com;

Roșca Igor, cercetător ştiinţific stagiar, tel. mob. 069374403, tel. serv. (+373) 22725698, e-mail: roscaigor@gmail.com, e-mail: morozbye@yahoo.com;

Ciocan Nadejda,cercetător ştiinţific stagiar, doctorand ASEM; tel. serv. (+373) 22725698, e-mail: nadejdaciocan@mail.ru;

Constantinov Lilia, cercetător ştiinţific stagiar, tel. serv. (+373) 22725698, e-mail: chiriaclilia@yahoo.com;

Urman Parascovia, inginer coordonator, tel. serv. (+373) 22 721803; e-mail: pasha_urman@mail.ru;

Baciu Sergiu,inginer ecolog, categoria I,tel. serv. (+373) 22725698

Publicații relevante:

 1. Bacal P. Gestiunea protecţiei mediului înconjurător în Republica Moldova. Aspecte teoretice şi aplicative. Chişinău: ASEM, 2010. 240 p. 
 2. Bacal S., Cocîrță P., Munteanu N. Metode și echipament de colectare a artropodelor. Chișinău, 2014. 88 p.
 3. Bejan I., Boboc N., Bacal P. et all. Planul de Gestionare a Bazinului Hidrografic Prut. Ciclul I, 2017-2022. Chișinău, 2016. 116 p.
 4. Bejan I., Nedealcov M., Boboc N., Bacal P. et all. Planul de Gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Prut-Dunărea-Marea Neagră. Ciclul I, 2017-2022. Chișinău, 2017. 151 p.
 5. Calitatea factorilor de  mediu în contextul dezvoltării durabile a Regiunii de Dezvoltare Nord.. Bălţi, 2015. 102 p.
 6. Cocîrţă P., Clipa C. Legislaţia Ecologică a Republicii Moldova. Catalogul Documentelor. Ştiinţa, Chişinău, 2008, 64 p.
 7. Cocîrţă P. Legislația ecologică a Rep. Moldova. Catalog și Ghid Științifico-practic al documentelor. Chișinău, 2015, 140 p.
 8. Dezvoltarea Durabilă  a Regiunii de Dezvoltare Centru: Factori de Mediu şi Contribuţii. Chişinău, 2014. 52 p.
 9. Florea S. Aglomeraţia oraşului Chişinău, Garomont-Studio, Chişinău, 2013, 164 p.
 10. GEO5. Global Environment Outlook. Environment for thefuturewewant. United NationsEnvironment Programme, Valleta, Malta, 2012, 551 p. (P.Cocirta–Country’snationalcontributor).
 11. Lozovanu D.(coordonator). Atlasul UTA Găgăuzia. Chișinău, 2014. 
 12. Matei C., Sainsus V., Hachi M. Evoluția demografică a Rep. Moldova. Chișinău, 2014. 210 p.
 13. Mediul şi schimbarea climei: de la viziune la acţiune, Culegere de articole. Chişinău, 2015.
 14. Starea mediului în Republica Moldova în anii 2007-2010 (Raport Naţional).

Proiecte instituționale și internaționale:

 1. Proiectul 06.411.018F. Evidenţierea particularităţilor regionale ale formării potenţialului geoecologic al landşafturilor. Termenul executării – 2006-2010.
 2. Proiectul 06.411.019A. Evaluarea complexă a stării, modului de utilizare şi de protecţie a unităţilor teritoriale regionale. Termenul executării – 2006-2010.
 3. Compartimentul 5: Elaborarea bazei ştiinţifice de modernizare şi completare a legislaţiei şi actelor normativ-metodice a Republicii Moldova în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului în cadrul concepţiei de dezvoltare durabilă.
 4. Proiectul 06.411.020 A. Structura, funcţionalitatea, stabilitatea, dinamica si bioproductivitatea ecosistemelor naturale şi antropizate din Republica Moldova. Termenul executării – 2006-2010.
 5. Proiectul 11.817.08.05A. Impactul factorilor naturali şi antropici asupra geo- şi ecosistemelor de pe teritoriul Republicii Moldova în scopul perfecționării managementului resurselor naturale şi conservării ariilor reprezentative. Termenul executării – 2011-2014.
 6. Proiectul 15.817.02.20A. Studiul impactului activităților economice a Regiunii de Dezvoltare Centru  în scopul protejării potențialului natural pentru asigurarea dezvoltării durabile. Termenul executării – 2015-2018
 7. Proiectul EPIRBENPI/2011/279-666. Planul de management al bazinului hidrografic Prut. Compartimentul „Analiza economică a utilizării apei”. Termenul executării – 2014-2016.
 8. Proiectul EPIRBENPI/2011/279-666. Planul de management al Bazinului Districtului Hidrografic Prut-Dunărea-Marea Neagră. Compartimentul „Analiza economică a utilizării apei”. Termenul executării – 2016

 

 

 

  Actualizat  03.02.2021 11:42

Statistici vizitatori

 • Astăzi:799
 • Săptămână:4,408
 • Lună:4,408
 • Total:259,527